BALANGODA ANANDA MAITREYA THERO PDF

Home  /   BALANGODA ANANDA MAITREYA THERO PDF

දුක්ඛ සත්ය්‍ය. පූජ්‍ය බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රෙය මහ නා හිමි. දුක හදුනා ගැනීම සහ දුකින් නිදහස් වීමට යා යුතු මග.

Author: Gazragore Kajim
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 7 October 2004
Pages: 240
PDF File Size: 7.93 Mb
ePub File Size: 6.70 Mb
ISBN: 215-9-56025-563-4
Downloads: 35394
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malashakar

Contents Dharma deshana 52 ven balangoda ananda maitreya thero Dharma deshana 48 ven balangoda ananda maitreya thero Biography Degrees and titles Survey balangofa writings References Dharma deshana 48 ven balangoda ananda maitreya thero.

Dukka Sathya – Ven Balangoda Ananda Maitreya Thero

If you have any resources related to Buddhism, Please share with us. Survey of writings Ananda Maitreya Thero wrote nearly fifty books on sutras scripturevinaya maltreya disciplineon abhidhamma metaphysicsand on Pali and Sanskrit grammar.

I sat out on the verandah sipping my tea while the Mahanayaka Thera and his friend spoke inside. Would I make my prostrations in the correct manner? On 1 Octoberhe was appointed to the post of Vice Chancellor at the same maitreyw.

Balangoda Ananda Maitreya Thero – Alchetron, the free social encyclopedia

He was ordained under the guidance of Ven. We even exchanged views on the relative merits of different software programmes and computers. Mingun Sayadaw of Myanmar.

He was appointed to the post of DeanFaculty of Buddhist Studies in On our arrival there we were told that the Venerable had been discharged that same morning and was now at his temple in Maharagama. A very different image of the Mahanayaka Thera remains fixed in my mind as a summation of his character and attitude towards life. Balangoda Ananda Maitreya Thero lived a modest life and did a great service for the propagation of Buddhist philosophy.

His birth name was Punchi Mahattaya aka William. This is understandable when one realizes that he was a theosophist as well as a Buddhist. It will be a great Dhamma Dana. About a month earlier a group of Buddhists from Malaysia had called on me and presented me with a two-volume work they had published for free distribution: He opened the Sri Dhammananda Pirivena, Colombo in Ananda Maitreya Thero wrote nearly fifty books on sutras scripturevinaya monastic disciplineon abhidhamma metaphysicsand on Pali and Sanskrit grammar.

  CUDZOZIEMKA KUNCEWICZOWA PDF

Retrieved from ” https: At this time he was already years of age, yet several times per month, armed with a load of bookswe would make the 6 km walk from his temple to the Balangoda pirivena, and then, after a short break at the pirivena, would make another 6 km walk back to the temple.

Permanent link to this article: Sincerely, BT Tay As soon as I came up close to the Mahanayaka Thera to begin my bow, he waved me towards a chair, as though he thought he should not impose Asian monastic formalities on a visitor from urbane America. Please allow me to add a few things here.

His work and sacrifices with Anagarika Dharmapala was one of the steering forces of the upholding of Buddhism in Sri Lanka at one stage. Ananda Maitreya, all my fears were dispelled like the morning mist before the rising sun. The Venerable promptly replied, extending me a warm welcome and assuring me that he could oversee my ordination and my instruction in the Dhamma.

Lectures and Essays on Buddhism: Although I subsequently came to see the need to distinguish among the various strata in the evolution of Theravada Buddhist thought, this early advice from my teacher helped to steer me anand from fruitless interpretations often rooted in little more than the pride and cleverness of the expositor.

Piyadassi Nayaka Thera of Vajirarama. It was Venerable Thero who named it ‘Nalanda’ and chose Apadana Sobhini Panna meaning wisdom beautifies character as Nalanda College’s mottowhich is still being used. Thero also traveled to many countries in the world for the propagation of Buddhism. Earlier, while living in the U. Venerable Balangoda Ananda Maitreya was one of the great personalities of Theravada Buddhism in the twentieth century, and it is testimony to his vast store of past merits that his life span stretched clear across this century from its beginning almost to its end.

December 21, at When we parted, Ven. I was fortunate to have three delightful meetings with the Mahanayaka Thera in the past three years. I was both amused and impressed to see how assiduously he had taken to the computer, a skill he had learned at the ripe age maitreyx 94 and in which he had become quite adept. Balangoda Ananda Maitreya Thero lived a modest life and did a great service for the propagation of Buddhist philosophy.

  CLAUDIO TOZZI LA SCIENZA DEL NATURAL BODYBUILDING PDF

He had spent long periods abroad, and when he was in Sri Lanka he was balwngoda at Balangoda while I have been in Kandy, looking after the late Ven. In addition to that, Nayaka Thero has received two honorary titles, “Saahithyasuuri” from Vidyodaya University and “Saahithya Chakrawarthi” from Vidyalankara University. For two and a half years I lived with Ven.

On a trip down to Colombo, this time to visit an ailing Ven. We were on our way back to Sri Nandaramaya from the pirivena, and the Venerable decided to stop off at the Thumbagoda temple, near the approach road to Udumulla.

Breakfast generally consisted of thin rice gruel lunu kenda with a few cream crackers and occasionally a couple of small bananas. But there was no turning back: You may use these Hhero tags and attributes: Thero also traveled to many countries in the world for balzngoda propagation of Buddhism. Most of his books are written in English and Sinhala languages.

Balangoda itself was ablaze with yellow and orange banners, some with pictures of Ven. So Metta Bhawana means, development of loving kindness……. My fears of bowing in the wrong way were also laid to rest. All along the road for about km, from Avissawela onwards, every town was decked out in yellow and orange banners inscribed with words of homage to the Mahanayaka Thera.

This page was last edited on 23 Augustat