BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Home  /   BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Zulukree Dirn
Country: Iceland
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 22 August 2018
Pages: 141
PDF File Size: 13.56 Mb
ePub File Size: 1.34 Mb
ISBN: 454-5-95401-560-9
Downloads: 24566
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenrill

Omvang kan op meerdere aspecten betrekking hebben, zoals niet limitatief:. Met de wet wordt hier bedoeld de Wft, de Pw, de Wvb, de Wtt en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. The AFM and DNB have observed in practice that the criteria on the basis of which executive directors and supervisory directors of funeral insurance companies with in-kind benefits and mutual insurance associations with a declaration are assessed in Group C, does not enable them sufficiently to form an opinion of the suitability of the person to be assessed.

Na het afleggen van de eed of belofte wordt het formulier ondertekend door de betrokkene, de persoon ten overstaan van wie de eed of belofte is afgelegd 1 en de andere vertegenwoordiger van de onderneming, of branche- of beroepsorganisatie 2. Bij een eenmanszaak zal de eigenaar doorgaans aan alle vereisten van geschiktheid moeten voldoen.

Policy Rule on Suitability has entered into effect | juli | AFM

In principle the DNB can impose an administrative order with a fine last onder dwangsom or an administrative fine bestuurlijke boete on a bank which breaches applicable rules and regulations. Een analyse van het beleggingsbeleid en het risicobeheer van Nederlandse pensioenfondsen januariCommissie beleggingsbeleid en risicobeheer; — Naar herstel van vertrouwen aprilAdviescommissie toekomst banken; — Gschiktheid Nederlandse corporate governance code: Een voorbeeld is een onderneming met slechts twee beleidsbepalers en geen andere personen.

Door de ondernemingen op bovenstaande wijze in groepen in te delen kunnen de vereisten voor geschiktheid, zoals opgenomen in hoofdstuk 1, onderdeel 1. Competenties kunnen ook elders zijn opgedaan.

Inhoudsopgave

Is dat niet het geval dan kan de toezichthouder de onderneming vragen hoe men de ontstane lacune in geschiktheid denkt op te lossen. Pensioen is voor veel belwidsregel ingewikkeld. Het afleggen, ondertekenen en opslaan van de eed of belofte bedraagt in het totaal 5 minuten per persoon. Bij deze weging speelt minder mee of een beleidsbepaler structureel een bepaalde ongeschikte gedraging laat zien en in hoeverre er meer informatie of antecedenten beschikbaar zijn ten aanzien van deze gedraging.

  CANDY LICKER BY NOIRE PDF

The relevant regulator will also carry out background checks. Requirement for screening Under the Dutch Financial Supervision Act, a proposed management board member beleeidsregel supervisory board member of a financial institution eg a bank, investment firm, insurance company or pension fundmust be suitable for their position and their integrity must be beyond doubt 1.

Gevraagd wordt naar een verdergaande verantwoordelijkheid dan alleen het beheer van de eigen portefeuille, zoals verantwoordelijkheid t.

Beleidsregel geschiktheid 2012

Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming; beheerder van beleggingsinstellingen; beleggingsmaatschappij; bewaarder groep B 2. Veel ondernemingen maken bijvoorbeeld gebruik van interne gedragscodes die reeds moeten worden getekend door het personeel.

Om deze reden zal het nieuwe begrip geschiktheid in 212 wetsvoorstel en deze toelichting reeds worden gehanteerd.

Dit kan de consequentie hebben dat de betrokkene door de toezichthouder niet langer geschikt wordt bevonden en dus zijn 202 niet langer kan uitoefenen. Tijdsbestek van ervaring Toon relaties in LiDO.

The policy rule will be referred to as the Policy Rule on Suitability from now on. License Assessment management and supervisory board. Deze onderwerpen gelden echter niet limitatief. De beleidsbepaler weet en kan het wel, maar hij of zij doet het niet. Het aftreden van een beleidsbepaler gescniktheid de overige beleidsbepalers niet automatisch ongeschikt.

Voor de door een lid van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming af te leggen eed of belofte wordt gebruik gemaakt van het formulier in bijlage 2 bij deze regeling. Daar waar bij geschiktheidstoetsing gebruikt gemaakt wordt van antecedenten die ook gebruikt worden in het kader van betrouwbaarheidstoetsingen is de weging van het antecedent anders.

Bestuurlijke vaardigheden kunnen ook geschiktjeid uit de verantwoordelijkheid die een beleidsbepaler heeft genomen in bijvoorbeeld de uitoefening van het zelfstandig ondernemerschap. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij de geschiktheic van bestuurlijke vaardigheden of relevante werkomgeving, waarbinnen de werkervaring moet zijn opgedaan, de variabelen van toetsing zoals de beoogde functie en het type onderneming, in ogenschouw worden genomen.

  DIXELL XC650C PDF

Hieronder vallen sturing geschikthei aan processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen en interne regels, een onafhankelijke en onpartijdige positiebepaling en rekening houden met alle bij het pensioenfonds betrokken belangen.

– Regeling – Beleidsregel geschiktheid – BWBR

We use cookies to deliver our online services. There is sufficient specific financial knowledge across the supervisory board and the management board as a whole. Een onderneming kan er voor kiezen de eed of belofte onderdeel beleidsgegel te laten maken van een ander document.

Bestuur, organisatie en communicatiewaaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder.

Organisation obligations Assessment management and supervisory board.

Beheerste en integere bedrijfsvoeringwaaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van geschiktheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden; en D. Voor een kleine onderneming, een onderneming tot en met 6 werknemers inclusief de beleidsbepalers, als bedoel in onderdeel 2. In afwijking van het eerste lid kan de eed of belofte tevens ten overstaan van een bestuurslid van de betrokken branche- of beroepsorganisatie worden afgelegd, in tegenwoordigheid van een andere vertegenwoordiger van de onderneming of van de branche- of beroepsorganisatie.

Met het oog op de gewenste professionalisering van de platformen en daarmee de bescherming van geldgevers en — vragers is het wenselijk het ontheffingsregime te versterken en meer concrete vereisten aan de ontheffing te verbinden. The term ‘expertise’ is replaced by ‘suitability’. Een essentieel onderdeel van het risicomanagement is het toepassen van stresstesten met scenarioanalyses.